İçeriğe geç

Kongre İlkeleri

ULUSAL – ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

DANIŞMA KURULU, BİLİM KURULU VE KONGRE YÜRÜTME KURULU

 ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI

 

 

AMAÇ

Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının ”Ulusal-Uluslararası Turizm Kongresi” etkinliklerine bilimsel katkı ve danışmanlık sağlamak, saygın bir bilimsel toplantılar dizisi oluşturmaya katkıda bulunmak ve turizm alanındaki makale çalışmalarını teşvik etmektir. (Bundan sonra “Ulusal-Uluslararası Turizm Kongresi”, metin içinde “Turizm Kongresi” diye anılacaktır.)

 

ULUSAL TURİZM KONGRESİ KURULLARI

Ulusal Turizm Kongresinde aşağıdaki kurullar görev yapar.

1.Onur Kurulu

2.Akademik Onur Kurulu

3.Ulusal-Uluslararası Turizm Kongresi Danışma Kurulu. (Bundan sonra, “Danışma Kurulu” diye anılacaktır.)

4.Bilim Kurulu

5.Kongre Yürütme Kurulu (Bundan sonra, “Yürütme Kurulu” diye anılacaktır.)

 

ONUR KURULU

Kongre Onur Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı, UlusalUluslararası Turizm Kongresinin düzenlendiği yükseköğretim biriminin bulunduğu ilin valisi, belediye başkanı, üniversite rektörü ve Yürütme Kurulunun Danışma Kuruluna önerdiği diğer kişi ya da kişiler ile Danışma Kurulunca önerilen kişilerden oluşur. Onur Kurulu, web sitesinin kurullar kısmında yer alır.

 

AKADEMİK ONUR KURULU

Akademik Onur Kurulu; Danışma Kurulundaki görev süresi dolan öğretim üyeleri ile Danışma Kurulundaki görevinden gönüllü olarak ayrılan öğretim üyelerinden oluşur. Akademik Onur Kurulu, web sitesinin kurullar kısmında yer alır. Akademik Onur Kurulu, aşağıda soyada göre alfabetik olarak belirtilen öğretim üyelerinden oluşur.

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU

 

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, aşağıda soyada göre alfabetik olarak belirtilen öğretim üyelerinden oluşur.

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Prof. Dr. Orhan BATMAN

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Prof. Dr. Oktay EMİR

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

Prof. Dr. Alp TİMUR

Prof. Dr. Muharrem TUNA

 

Danışma Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

1)İzleyen yılda yapılacak Turizm Kongresinde, Yürütme Kuruluna her konuda yardımcı olmak üzere kendi içinde bir başkan seçmek.

2)Yapılacak Kongrenin ana temasını, kongre hazırlık takvimini ve bildiri kabul ölçütlerini belirlenmesi konusunda  Yürütme Kuruluna yardımcı olmak.

3)Alanları ve alan koordinatörlerini belirlemek.

4)Alan koordinatörleri ve Bilim Kurulunun bildirileri değerlendirme sürecini izlemek.

5)Kongre Yürütme Kuruluna programın düzenlenmesi konusunda yardımcı olmak.

6)Kongre Yürütme Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.

7)Kongrenin hedefler doğrultusunda sonuçlanması için Kongre Yürütme Kurulu ile birlikte kongre boyunca çalışmalar yapmak.

8)Kongrenin akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere bir Kongre Değerlendirme Anketi geliştirmek.

9)Kongre oturumlarının planlanması ve oturum başkanlarının belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kuruluna yardımcı olmak.

10)Kongre düzenleme başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve karara bağlamak. Kongreye ev sahipliği talebi, Danışma Kuruluna yazılı olarak iletilir. İlgili üniversite rektörlüğünün talep edilen yıla ilişkin yazılı beyanı esastır. Danışma Kurulunun kararı ile sonraki yıl Turizm Kongresinin hangi yükseköğretim kurumunun ev sahipliğinde yapılacağı kesinleşir. Hazırlanacak kongre talep dosyasının içeriği, web sayfasında duyurulur.

11)Bildiri özetlerinin, genişletilmiş özetlerin ve/veya tam metinlerin yazım kurallarını ve değerlendirme formatını belirlemek.

12)Kongrenin tanıtımı ve özellikle kamu kesimi (Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUBİTAK, TÜRSAB, TÜROFED, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi) tarafından desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

13)Danışma Kurulu, en ileri yaştaki üyelerden başlamak üzere, her yıl 1 (bir) üyenin görev süresinin dolduğu kararını alır. Görev süresi dolan üye, Akademik Onur Kurulu üyesi olarak belirlenir. İzleyen yıl kongre web sayfasında duyurulur.

14)Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesinin yerine, turizm alanında profesör unvanına sahip olması durumunda, cari yılın Yürütme Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu Üyesi olarak belirlenir ve karara bağlanır. En az 10 yıl Danışma Kurulu üyeliği yapan ancak geçerli (sağlık, üst düzey görevler, sürekli ikamet için yurt dışına gitme vb) nedenlerle Danışma Kurulundan ayrılma kararı veren üyeler de Akademik Onur Kurulu Üyesi olarak belirlenir. Geçerli nedenlerle ayrılan üyeler yerine, turizm alanında profesör unvanına sahip olma koşuluyla, geçmiş yıllarda Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış öğretim üyeleri arasından açık/gizli oylama ile seçim yapılır.

 

BİLİM KURULU

Bilim Kurulu, profesör unvanını taşıyan, turizmi çalışma alanı olarak seçmiş, farklı yükseköğretim birimlerinde aktif olarak çalışan turizm akademisyenlerinden oluşur.  (Bilim kurulunun güncel hali, web sitesinin kurullar kısmında yer almaktadır)

Bilim Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Görev süresi tamamlanan üyelerin üyelik süreleri, Danışma Kurulunun kararı ile yeniden uzatılabilir. Danışma Kurulu tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmadan, üst üste iki dönem bildiri değerlendirme çalışmalarına katılmayan bilim kurulu üyesinin üyeliği, kendiliğinden sona erer. Geçerli mazeretleri olmaksızın görevlerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren Bilim Kurulu üyelerinin yerine, Danışma Kurulu yeni üyeler seçebilir. Danışma Kurulu, Bilim Kurulundan üye çıkarma veya yeni üye eklemede toplantıya katılanların ¾ oy çoğunluğu ile karar alır. Bu oylama gizli yapılır. Danışma Kurulunca güncellenen Bilim Kurulu, Kongrenin web sayfasında ve elektronik ve/veya basılı kitapta yer alır.

 

Bilim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

1)Turizm Kongresinin düzenlenmesinde, yönetiminde, bildirili ve/veya bildirisiz katılımın teşvik edilmesinde, iletişim, tanıtım ve koordinasyonun sağlanmasında Danışma Kuruluna ve Yürütme Kuruluna bilimsel ve yönetsel açıdan destek olmak.

2)Bildiri genişletilmiş özetleri ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak.

3)Alan koordinatörlerinin elektronik ortamda kendisine ileteceği genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesini istenen formatta ve zaman aralığında yapmak.

4)Akademik dergilerde makale olarak yayınlatılabilecek bildirilerin belirlenmesine katkı sağlamak. Bu karar, sadece teşvik mahiyetinde olup bildirilerin yayınlanacağı taahhüdü değildir. İlgili bildirilerin, ayrıca, söz konusu dergilerin hakem inceleme sürecinden geçmesi gerekmektedir.

5)Yapılacak Kongrenin ana temasının belirlenmesinde Danışma Kuruluna önerilerde bulunmak.

6)Danışma Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.

 

Danışma ve Bilim Kurulu Üyelerinin Bildiri Sunması

Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri bireysel veya ortaklaşa bildiri sunabilirler. Kongrede bireysel veya ortak bildiri sunan Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri ilgili dönemdeki kongre çalışmalarında genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesine, kendi bildirileri hariç olmak üzere, katılabilirler.

 

Bildirilerin Değerlendirme İlkeleri

1)Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiriler, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde, Yürütme Kurulu tarafından ilgili alan koordinatörüne Bildiri Değerlendirme Formu ile birlikte elektronik ortamda iletilir.

2)Alan koordinatörü, bildiriyi inceler. Kendisine iletilen bildiri ve değerlendirme formlarını, o alanda çalışmakta olan en az iki Bilim Kurulu üyesine, yine yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde elektronik ortamda iletir.

3)Bilim Kurulu üyeleri, genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirmelerini elektronik ortamda yaparlar.

4)Alan koordinatörü hakemlerden gelen bildiri değerlendirme formlarını ve varsa eklerini Yürütme Kuruluna iletir.

5)Kendisine bildiri gönderilen hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz değerlendirmesi yapması halinde; alan koordinatörü, ilgili bildiriyi üçüncü hakem olarak değerlendirir ve diğer hakemlerin değerlendirme formları ile birlikte Yürütme Kuruluna iletir.

6)Alan koordinatörleri kanalı ile gelen bildiri değerlendirme formları, Yürütme Kurulu tarafından bildiri yazar(lar)ına elektronik ortamda iletilir.

7)Kongre takvimi elverdiği ölçüde, istenen küçük (minör) düzeltmelerin yapılıp yapılmadığının kontrolü, alan koordinatörleri tarafından gerçekleştirilir.

9)Bildirilere ilişkin nihai değerlendirme KABUL veya RET şeklindedir. Editörlük veya şekil düzeltmeleri için küçük (minör) düzeltme önerilebilir.

10)Alan koordinatörü, Yürütme Kuruluna ilettiği tüm dokümanları elektronik ortamda saklar.

11)Bildiri değerlendirme sürecine ilişkin alan koordinatörleri ve bilim kurulu üyelerinden gelen tüm kayıtlar, ilgili yüksek öğretim biriminde saklanır.

12)Genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirme çalışmaları, tek aşamada gerçekleştirilir.

13)Yürütme Kurulu, alan koordinatörlerinden gelen değerlendirme formlarındaki bilgiler doğrultusunda, herhangi bir bildirinin kabul edilip edilmediğinin ilanını yapar.

14)Alan Koordinatörleri, bildiri değerlendirme süreci tamamlandığında, kendisine gelen bildirilerle ilgili olarak kısa bir rapor hazırlar. Bu raporda; bildiri kodu, 1. ve 2.hakemin isimleri ve sonuç kısmı yer alır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda; sonuç kısmına KABUL/RET çerçevesinde kendi değerlendirmesini yazar.

 

Bildirilerin Sunulması ve Yayımlanması

Turizm Kongresine gönderilen bildirilerin sunulabilmesi ve olanak dahilinde Kongre bildiri kitabında yayımlanabilmesi için;  iki Bilim Kurulu üyesinin sunumu onaylaması, hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda alan koordinatörünün olumlu yönde görüş bildirmesi ve bildiri sahibinin/sahiplerinin kongreye katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Kongre düzenleme görevini üstlenen yüksek öğretim birimi yetkililerince ”Kongre Yürütme Kurulu” oluşturulur ve gerekli bilgi, Danışma Kurulu’na iletilir.

Yürütme Kurulu, kongrenin ana temasını ve duyurusunu, Danışma Kurulu ile birlikte hazırlayarak cari yılın Turizm Kongresinde (bir önceki kongrede) ilk çağrısını yapar. İzleyen süreçte kongrenin, Danışma Kurulu ile birlikte belirlenen takvime, çalışma esaslarına ve alan koordinatörlerinden gelen bildiri genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sonuçlarına göre hareket eder.

 

Kongre Yürütme Kurulunun Görevleri

1)Kongre ana temasını, Danışma Kurulu ile birlikte belirlemek, duyurusunu hazırlamak ve cari yılın Danışma Kurulu toplantısında ilk çağrısını yapmak.

2)Kongre takvimini ve çalışma sürecini, Danışma Kurulunun görüşlerini alarak belirlemek.

3)Sürecin aşamalarını, Danışma Kurulu ve Bilim Kurulunun katkıları ve desteğiyle uygulamak.

4)Kongre ile ilgili afişleri, duyuru yazı ve materyallerini hazırlamak; tüm üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak. Internet ortamında iletişim için gerekli web sayfasını hazırlamak.

5)Alan Koordinatörleri ile Bilim Kurulunun değerlendirdiği genişletilmiş özet ve/veya bildiri tam metinlerinin sonuçlarını ilgililere duyurmak.

6)Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirileri, ilgili alan koordinatörlerine elektronik ortamda göndermek.

7)Alan koordinatörleri kanalı ile gelen bildiri değerlendirme formlarını, bildiri yazar(lar)ına elektronik ortamda iletmek.

8)Küçük düzeltme istenen durumlarda, ilgili bildirileri, takvimin elverdiği ölçüde düzeltmelerin kontrolü için alan koordinatörlerine elektronik ortamda iletmek.

9)Genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında bildiri sahipleri hakkında kimseye bilgi vermemek.

10)Kongre kitabının basımını olanaklar ölçüsünde sağlamak. Basım öncesi düzeltme istenen kabul edilmiş bildirilerde gerekli biçimsel düzeltmelerin yazar(lar) tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Basım işinin yapılamadığı durumda elektronik olarak basılmasını temin etmek.

11)Danışma Kurulunun gerek gördüğü hallerde, kongre öncesi, sırası ve/veya sonrası için toplantıları organize etmek, ilgililerine duyurmak ve toplantıya davet yazılarının zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.

12)Danışma Kurulunun, Kongrenin akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilmesini sağlamak üzere geliştirdiği, Kongre Değerlendirme Anketinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını Danışma Kuruluna sunmak.

13)Danışma Kurulunun kongre öncesi, sırası ve/veya sonrasında yaptığı toplantıların tutanaklarını hazırlamak, imza altına alınmasını ve saklanmasını sağlamak ve izleyen yıldaki Yürütme Kuruluna aktarılmasını sağlamak.

14)Akademik Onur Kurulunu, düzenlenecek Turizm Kongresine yazılı/sözlü olarak davet etmek.

15)Bir sonraki kongrenin Yürütme Kuruluna bilgi ve birikimiyle katkıda bulunmak.

16)Kongrenin yürütülmesi sürecinde Turizm Kongresi Danışma Kurulu Başkanı ile sürekli iletişim içinde olmak.