İçeriğe geç

Kolokyum Yazım Klavuzu

DOKTORA KOLOKYUMU YAPILANDIRILMIŞ ÖZET YAZIM KILAVUZU*

Doktora Kolokyumunda sunulmak üzere gönderilecek devam eden doktora çalışmalarına ilişkin yapılandırılmış özetlerin aşağıda detayları belirtilen şekilde hazırlanması gerekmektedir. Yapılandırılmış özet hazırlanırken başlığın ardından çalışmanın amacı, tasarımı ve yöntemi, bulguları, çıkarımları ve özgün değeri alt bölüm başlıkları şeklinde ifade edilmelidir. Ayrıca, çalışmanın kısıtları ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler de sunulabilinir. Özetler; en fazla 750-1000 kelime, 1,5 satır, Times New Roman, 12 Punto, iki yana yaslı (kenar boşlukları 2,5cm) olacak şekilde kısa, öz ve çalışmayı kapsayıcı olmalıdır. Doktora tezinde bulunulan aşamaya göre özette yer alacak bilgiler farklılaşacaktır.

Yazarlara ilişkin İletişim vb. bilgiler, bildiri gönderim sırasında Sisteme Giriş ekranından verileceğinden sisteme yüklenecek Yapılandırılmış Kolokyum Özetleri bu bilgiler olmadan aşağıdaki şekilde yüklenmelidir.

Başlık:

Tez başlığı yazılmalıdır. (Türkçe) (Tüm adaylar tarafından) Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtacak en fazla 5 kelimeden oluşur. (Tüm adaylar tarafından) Doktora

Tez Aşaması:

Aday doktora tezinin hangi sürecinde olduğunu belirtmelidir. (Tüm adaylar tarafından) (Tez önerisi öncesi, araştırma tasarımı aşaması, veri toplama sonrası/analiz aşaması.)

Giriş ve Amaç:

Çalışmada ulaşılmak istenen(ler)in ne(ler) olduğu açıkça ifade edilmelidir. (en fazla 150 kelime)

Literatür analizi:

Çalışmanın dayandığı kavramsal / kuramsal çalışmaların kısa bir analizi sunulmalıdır. Tüm adaylar bu kısmı yazmak zorundadır. (en fazla 250 kelime)

Tasarım ve Yöntem:

Belirlenen amaç(lar)a nasıl ulaşılacağı, hangi yöntem(ler)in kullanılacağı tartışılmalıdır. Bu noktada; (en fazla 250 kelime)

– çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);

– eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);

– çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);

– eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;

– anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;

– veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;

– eğer belirlenmiş ise hangi nicel/nitel analizlerin kullanılacağı kısaca belirtilmelidir. (Araştırma tasarımı ve veri toplama sonrası/analiz aşamasındaki adaylar tarafından)

Bulgular: Elde edilen/edilecek verilerin analizleri ile ulaşılan/beklenen sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. (en fazla 250 kelime)

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar: Çalışmanın pazarlama teorisine ve uygulamaya katkısı ile özgün olarak kattıkları/katacakları belirtilmelidir. Ayrıca, gelecek çalışmalara ilişkin öneriler ve çalışma sürecinde yapılamayanlar ifade edilmelidir. (en fazla 100 kelime)

NOT: Yapılandırılmış Kolokyum özetleri için kaynakça istenilmemektedir. Çalışmada kullanılan kaynaklar yapılandırılmış özet içinde (soyadı, yıl) şeklinde verilmelidir.

(*): 23. Ulusal Pazarlama Turizm Kongresi’nden faydalanılmıştır.